Általános karbantartási szerződés

Amely létrejött egyrészről, a yoo WC Kommunális Szolgáltató KFT. (továbbiakban: Szolgáltató), ill.  másrészről Megrendelő között, a pontosan leírt mobil WC fülke ill. konténer karbantartása tárgyában, az alábbi feltételek, illetve a 9. pontban foglalt üzletpolitikai irányelveknek megfelelően, a  megrendelés visszaigazolása szerinti díjszabás mellett. Jelen szerződés szerinti karbantartási tevékenység a folyékony kommunális hulladék kezelésére, elszállítására és az ezen tevékenység végzéséhez használt eszközök karbantartására terjed ki.

1. A WC-fülkét ill. konténert jogi személy vagy olyan magánszemély igényelheti, aki 18. életévét betöltötte és állandó lakását és munkahelyét (vagy jövedelmi forrását) hitelt érdemlően igazolja. Jogi személy esetén cégszerű megrendelés és cégbélyegző használata mellett a WC-fülkét vagy konténert a yoo WC KFT. a
szerződő megbízottjának adja át, akinek adatai a megrendelésben szerepelnek. Megrendelő kötelessége, hogy Szolgáltató részére kiszállítás ill. elszállítás és a
karbantartás alkalmával szilárd burkolatú úttesten a WC fülkéhez vagy helyéhez max. 8 m-es távolságon belül, akadálytalan megközelítést biztosítson. Ennek
elmulasztása miatt a WC fülke ill a konténer esetlegesen elmaradó karbantartásért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az elmaradt karbantartás  elvégzésének többletköltségei a Megrendelőt terhelik. 

2. A Szolgáltató megtagadhatja a WC-fülke vagy konténer kiszállítását, amennyiben Megrendelőnek a Szolgáltatató felé lejárt tartozása áll fenn vagy
amennyiben Szolgáltató a karbantartási díj kifizetését vagy a WC-fülke ill. konténer rendeltetésszerű használatát ill. állagának megóvását nem látja
biztosítottnak. A WC-fülkét ill. konténert tilos másnak bérbe vagy kölcsönbe adni.

3. A WC-fülkét ill. konténert a yoo WC KFT. fertőtlenítő anyaggal feltöltve tartozékaival együtt adja át a szerződőnek. A szerződő köteles a WC-fülkét ill. konténert és tartozékait – a normál elhasználódást kivéve – ugyanolyan állapotban visszaadni, mint az átadáskor volt.

4. Megrendelő köteles a Szolgáltató tulajdonát képező WC-fülkét ill. konténereket és tartozékaikat, valamint a neki átadott okmányokat gondosan kezelni, a
rongálástól megóvni. A WC fülke ill. konténer lopása, illetve a rajta keletkezett (sérülés, égés, stb.) rongálás esetén Megrendelő köteles a WC-fülkén ill.
konténeren keletkezett kárt Szolgáltatónak megtéríteni és kártérítés címén 380.000,- Ft átalány kártérítést megfizetni.
(Megrendelő felelőssége a kihelyezéstől a visszaszállításig tart.). Megrendelő a kihelyezés időtartamának leteltét köteles az irodával írásban közölni. Jelen szerződés kizárólag írásban mondható fel 1 hetes felmondási idővel. Szolgáltató karbantartási díj tartozás esetén ill. amennyiben Megrendelő nem rendeltetésszerűen használja a WC fülkét ill. konténert Szolgáltató a szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani és a WC fülkét ill. konténert azonnali hatállyal jogosult elszállítani. A Megrendelő általi felmondás kizárólag a Szolgáltató általi visszaigazolással együtt érvényes. Megrendelő WC-fülkét ill. konténert kizárólag a yoo WC KFT. munkatársának adhatja át elszállításra.

5. A karbantartási díj számfejtésének alapja a karbantartások, kiszállások száma melyeknek díjtételeit a mindenkori árlista tartalmazza. A számfejtendő időtartamok a következők:
Rövid táv: 1-4 napig terjedő időtartam
Közép táv: min. 1 hét – max. 4 hétig terjedő időtartam,
Hosszú táv: min. 5 hétig terjedő időtartam – 4 naptári hetente történő számlázással – tört hónapban történő lemondás esetén megkezdett hetek szerint történik a számlázás. 
A minimális időtartam: 1 nap (24 óra).

6. A karbantartási díj (szolgáltatási díj) magában foglalja:
– a folyékony kommunális hulladék kezelését, annak elszállítását és a mindezekhez tartozó eszközök rendben tartását, higiéniai szempontoknak megfelelő
  állapotok biztosítását,
– ki-, ill. visszatelepítést (Budapestre, ezen felül egyedi megállapodás szerint számlázandó kilométerenkénti költséggel),
– üzembe helyezést,
– minimum 1 hetes időtartam esetén, a heti egyszeri teljes karbantartást, fertőtlenítést, külső-belső mosást, vegyszerrel, ill. papírral történő feltöltést. Megrendelő kötelessége a WC-fülke ill. konténer karbantartását ellenőrizni, és észrevételeit a menetlevélre rávezetni.

7. Amennyiben Megrendelő a WC-fülkét ill. konténert késve adja át a yoo WC KFT. munkatársának elszállításra, a számla a visszaszállítás napjáig készül .
A WC-fülke ill. konténer meghibásodása vagy baleset esetén Megrendelő írásban köteles a Szolgáltatót azonnal értesíteni a túloldalon feltüntetett fax számok
valamelyikén. A yoo WC KFT. köteles a hiba elhárításáról gondoskodni a WC-fülke ill. konténer megjavítása illetve cseréje útján. A WC-fülke ill. konténer meghibásodása vagy sérülése miatt keletkezett esetleges károkért a yoo WC KFT. nem szavatol. A WC-fülke ill. konténer meghibásodása miatt keletkezett javítási számlákat a yoo WC KFT. nem téríti meg Megrendelőnek.

8. A szerződésre irányadó üzletpolitikai irányelveket a yoo WC KFT. magára kötelezőnek ismeri el és Megrendelő számára is követendőnek minősíti. Ennek
megfelelően különös figyelmet kell szentelni a tisztességesség, és a vonatkozó hatályos jogszabályok betartására. Fokozott felelősséggel kell viseltetni az
egészség, a biztonság és a környezetvédelemre vonatkozó szabályok, a versenyjogi alapelvek megtartásával szemben.

9. Szolgáltató és Megrendelő a közöttük létrejött vállalkozási jogviszonyból eredő esetleges vitás kérdéseiket elsődlegesen békés úton rendezik. Az egyeztetés sikertelensége esetére a – a pertárgy értékétől függően – a Szentendrei Városi Bíróság ill. a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Shopping Cart
Scroll to Top